Spiknutí našich pracháčů (s dovětkem)

  Předseda společnosti ČEZ Roman obdržel v loňském roce za hospodaření ČEZu v roce předcházejícím zhruba 700 milionů korun - a to jako prémii ke svému běžnému platu. Nu a protože jde zřejmě o člověka šlechetného, rozhodl, že si všechny ty miliony pro svou potřebu nenechá, a celou jednu stovku z nich věnuje veřejnému účelu. Možná byste čekali, že je pošle charitě, ústavům pro léčení rakoviny, vozíčkářům, zařízením pro opuštěné děti, hospicům, tedy organizacím s nejvyšším humanitárním posláním a současně - a že by snad právě proto??? - lapajícím po každém finančním daru žádoucněji než lapají po doušku vzduchu kapři za největších veder. Ale to jste se přepočítali. Roman totiž těch sto milionů poslal přesně opačným a řekl bych též i přesně protimasarykovským směrem. Nikoli tedy, aby povznesl naše nejubožejší a nikoliv také v duchu Masarykova požadavku, aby jak chudí tak bohatí vybíhali do života ze stejné startovací čáry. Naopak, věnoval je k dalšímu povznesení našich už tak dost povznesených a bohatých. Zkrátka je poslal synovi našeho prezidenta, jinak řediteli pražského soukromého gymnazia, aby mu tak pomohl ještě hlouběji rozšířit příkop mezi možnostmi, jež mají při vstupu do života bohatí a chudí.

I vzal prezidentův syn Romanem věnované miliony a rozjel se do Ostravy, aby až sem rozšířil jak svoji školu, tak i onu vznešenou myšlenku, že bohatí patří k bohatým a nemají se s chudými mísit. protože právě z toho mísení všechno zlo pochází.

(Dodejme, že nebezpečí tohoto mísení je na ústavech Klause mladšího ošetřeno radikálně. Každý žák jeho soukromého gymnazia v Praze zaplatí za měsíc výuky 11 000 Kč a tímto jednoduchým opatřením jsou chudí z elitního vzdělávacího programu vyřazeni).

I nadchází otázka kardinální - vyřazeni z čeho? Opravdu z elitního programu?Opravdu přitáhnou Romanovy miliony a nelidské Klausovo školné do jeho škol ty nejlepší kantory a zajistí tak pouze jim - ratolestem bohatých, nejlepší výuku, vyšší a nesrovnatelnou s výukou stávajících státních gymnazií?

Nebuďte bláhoví! O tohle přece nejde. Romanovi i Klausovi mladšímu je jasné, že milánkové jejích papínků se ve studiu nepřetrhnou, i kdyby je učili učitelé pozlacení od hlavy k patě. To přece oni - privátní studenti privátních škol - se budou starat o to, aby se výuka nehnala zbytečně kupředu, oni budou rozhodovat o tom, zda se budou psát domácí úkoly či nikoliv atd. atd., a dají tak směru i úrovni výuky ten rozhodující zpětný obranný impulz..

Takže o úroveň výuky nejde.Takže o co - při téhle přičinlivé snaze separovat bohaté od ostatních - vlastně jde?

Odpověď je prostá. Nejde o nic míň a o nic víc, než vytvořit už na středních školách uzavřené celky vybraných a vyvolených, ostrovy, všem ostatním studentům nepřístupné, kde se budou vyměňovat důležité informace, nabízet zahraniční studijní pobyty,  kde se budou pěstovat známosti, styky, pramenící už ze známostí a styků rodičů. Styky, které budou mladí dále rozvíjet a utvrzovat a které jim umožní dovídat se o všech možnostech, které jim z jejich privilegovaného odloučení od zbytku populace kynou. Tady se pomalu začnou připravovat na své funkce ve správních radách či ve státních institucích, či jinde ve zlatě, stále samozřejmě odděleni od všech ostatních, aby se tak dospělo ke kýženému stavu, ve kterém se už nikdy nebude moct stát prezidentem republiky syn kočího a kuchařky.

A my ostatní? My budeme na tohle všechno zírat jako sedláci na zhýralý zámek a snad i přemýšlet nad tím, jak dlouho si ještě necháme tohle trestuhodné osekávání demokracie - čili společnosti rovných možností pro všechny - líbit? Jak dlouho ještě budeme ochotni naslouchat vznešeným řečem o Masarykovi a současně zavírat oči i uši před tím, jak neurvale, proradně a věrolomně se s jeho odkazem u nás zachází?

Dovětek: Ve středu 31. dubna ostravští radní rozhodli o prodeji ZŠ Rostislavova v Ostravě-Vítkovicích společnosti PORG, která zde v září 2011 otevře Klausovu prestižní školu. Zájemci o studium zaplatí asi 90 000 školného za rok.